Local groups are at the heart of Compass. Groups meet locally to provide an open and inclusive home for our members to meet like-minded people in a friendly environment. During meetings members debate the political issues and often campaign on local issues.

Cymru/ Wales

wales

Croeso i’r tudalen ar gyfer Compass yng Nghymru

Mae gan Compass aelodau yng Nghymru o’r Blaid Llafur a Phlaid Cymru, ac mae hi’n agored i bobl yn holl bartïaeth gynyddol.

Ydych chi’n medru ffeindio’r tudalen facebook Compass Cymru yma ac rydyn ni ar Twitter – @Compass_Cymru

Os ydych chi eisiau dechrau grŵp lleol, e-bostio’r Cynullydd yng Nghymru, Russell Elliott

Cliciwch yma i rai straeon am Compass yng Nghymru

Welcome to the page for Compass in Wales

Compass has members in Wales from the Party of Wales and the Labour Party, and we are open to people in all progressive parties.

You can find the Compass Cymru facebook page here and we are on Twitter – @Compass_Cymru

If you would like to start a local group, email the Wales Convenor, Russell Elliott

See below for some stories about Compass in Wales:

Compass items on Wales

The Party of Wales sets out its alternative to austerity

 

Upcoming Events

Gwneud i San Steffan weithio dros Gymru:
Ydy hi’n bryd am gynghrair flaengar?

Oherwydd y system cyntaf i’r felin yn Senedd Prydain, yr unig ffordd o gael llywodraeth y D.U. i adlewyrchu buddiannau Cymru yw os yw’r pleidiau blaengar yn gweithio gyda’i gilydd. Ystyr Cynghreiriau Blaengar yw dwyn ynghyd, yn strategol ac ar sail gwerthoedd, sefydliadau cymdeithas sifil, mudiadau cymdeithasol a phleidiau gwleidyddol blaenorol i – yn y lle cyntaf – dorri tafga system etholiadol San Steffan. Yn dilyn y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r syniad o Gynghrair Flaengar wedi cydio yn ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan gynnig llygedyn digynsail o obaith am fudiadau newydd a syniadau newydd.
Ystafell 2, Y Pafiliwn, cynhadledd ymylol Plaid Cymru

12 – 1yp Dydd Gwener, 21 Hydref

Cyfarfod ymylol gyda:

Neal Lawson, Cadeirydd Compass

David Marquand, awdur gwleidyddol

Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad

Alice Hooker-Stroud, Arweinydd y Blaid Werdd Cymru
________________________________________________________________
Making Westminster work for Wales:
Time for a progressive alliance?

With the British Parliament’s first past the post voting system, the only way to get a UK government which reflects Welsh interests is if progressive parties work together. Progressive Alliances are the strategic, values based coming together of civil society organisations, social movements and progressive political parties to – in the first instance – break the logjam of Westminster electoral system. Following the Brexit referendum, the idea of a Progressive Alliance has taken root in the public consciousness, offering unprecedented glimmers of hope for new movements and new ideas.

Room 2, The Pavillion, Party of Wales conference fringe

Fringe meeting with:

Neal Lawson, Chair of Compass

David Marquand, political writer

Bethan Jenkins, Assembly Member

Alice Hooker-Stroud, Leader of the Wales Green Party

12 – 1pm Friday, 21st October

 


 

Dyma rhai o’r fideos o’r cyfarfod SWN Compass Cymru yng Nghaerdydd: ‘Yr Her Flaengar – Newid y drafodaeth i wella llywodraeth’ gyda Leanne Wood AS Plaid Cymru a Jeff Cuthbert AS Plaid Llafur:

Here are some videos from the Compass Cymru South Wales Network in Cardiff: ‘The Challenge for Progressives- Changing the discourse to make democracy work for you’ with Leanne Wood AM Party of Wales & Jeff Cuthbert AM Labour Party: